Sheila Scarborough speaking at TBEX Toronto 2013 (courtesy Leslie McLellan)

Sheila Scarborough speaking at TBEX Toronto 2013 (courtesy Leslie McLellan)